Sklep o sprejemu okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 1999