Sklep o poročilu o poslovanju glasila »Slamnik« za leto 1998