Sklep o imenovanju odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika, članov uredništva ter izdajateljskega sveta glasila »Slamnik«