Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše-Sever