Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za vodovodno zanko Domžale-južni krak