Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o lokacijskem načrtu za plinovodno omrežje v Občini Domžale