Sklep o sprejemu Odloka o zazidalnem načrtu območja Nove Depale vasi - prva obravnava