Sklep o izdaji soglasja k rebalansu finančnega načrta Stanovanjskega sklada Občine Domžale za leto 2000