Sklep o določitvi cene zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov - smetarine v Občini Domžale