Sklep o izdaji soglasja k zaključnemu računu Stanovanjskega sklada Občine Domžale