Sklep o imenovanju novega člana Upravnega odbora Stanovanjskega sklada