Sklep o sprejemu informacije o poslovanju javnih zavodov