Sklep o izdaji soglasja k Statutu Kulturnega doma Franca Bernika Domžale