Sklep o prodaji poslovnega deleža Občine Domžale v podjetju GEOPLIN d.o.o., Ljubljana