Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članice Občinskega sveta