Sklep o seznanitvi s sklepom Nadzornega odbora Občine Domžale