Sklep o razrešitvi članice Občinske volilne komisije