Sklep o sprejemu poročila o poslovanju javnega glasila "SLAMNIK" v letu 1999