Sklep o sprejemu Poročila Nadzornega odbora Občine Domžale o delu v letu 2000