Spremembe in dopolnitve Programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občcine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, dopolnitev 2002