Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, za območje D 1/4 - VELE, dopolnitev 2002 - prva obravnava