Sklep o sprejemu Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč – prva obravnava