Sklep o sprejemu spremembe proračuna Občine Domžale za leto 2002 in sprejem informacije o polletni seznanitvi občinskega sveta o prerazporeditvah proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami v okviru posameznega segmenta proračunske porabe

Predpisi, na katere predpis vpliva