Sklep o izdaji soglasja k odkupu deleža v ICJ d.o.o.