Sklep o izdaji soglasja k osnutku Pogodbe med Občino Domžale in Kliniko Ljubljana, d.o.o.