Sklep o sprejemu Odloka o lokacijskega načrtu za območje Š5 ob Mlinščici – sever (Klinika Domžale) – prva obravnava