Sklep o razveljavitvi Sklepa o izdaji soglasja k Pogodbi o pogojih in načinu plačila rente