Sklep o sprejemu Odloka o Knjižnici Domžale – prva obravnava