Sklep o sprejemu Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale – prva obravnava