Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Knjižnica Domžale – prva obravnava