Sklep o dodelitvi denarne pomoči iz rezervnega sklada Občine Domžale za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 2003 in poročilo o škodi, ki jo je povzročila suša na območju občine Domžale