Sklep o ukinitvi in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra