Sklep o izdaji soglasja k Družbeni pogodbi Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o.