Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe "urejanje in vzdrževanje občinskih cest"

Predpisi, na katere predpis vpliva