Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2004