Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Domžale – prva obravnava