Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obvozno cesto Vir – prva obravnava