Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in dopolnitev načrta letnega programa prodaje nepremičnin za leto 2006