Sklep o sprejemu informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Dob