Sklep o seznanitvi z ustanovitvijo stavbne pravice