Sklep o dodelitvi denarne pomoči iz rezervnega sklada Občine Domžale ob nesreči večjega obsega