Sklep o izdaji soglasja k pogodbi o najemu prostorov za Vrtec Urša