Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za lokalno cesto JC1