Sklep o uvrstitvi direktorja Kulturnega doma Franca Bernika v plačilni razred