Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Roje