Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale - prva obravnava