Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986 – 1990, za Območje Občine Domžale, spremembe in dopolnitve 2009 – AC priključek Študa - prva obravnava