Sklep o sprejemu Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Domžale – prva obravnava