Sklep o sprejemu programa dela občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2012