Sklep o izdaji mnenja k imenovanju direktorice Doma upokojencev Domžale